Ποιότητα και συνεργάτες [translations pending]

Ποιότητα και συνεργάτες [translations pending]

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

 

Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας «SENEKIS» Α. ΣΕΝΕΚΗΣ & ΥΙΟΙ Ε.Π.Ε. είναι να παράγει και να προμηθεύει προϊόντα που ανταποκρίνονται πλήρως στις ποιοτικές απαιτήσεις των πελατών, όπως αυτές διαμορφώνονται με την πάροδο του χρόνου και περιγράφονται σε διεθνείς, ευρωπαϊκές ή εθνικές προδιαγραφές και οδηγίες με συνέπεια στην παράδοση και συνεχή τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την πώληση.

Η εταιρεία πιστοποιήθηκε με ISO 9001:2000 για πρώτη φορά το 2003. Το Μάρτιο του 2010 πιστοποιήθηκε με ISO 9001:2008.Τον Ιανουάριο του 2016 πιστοποιήθηκε με ISO 14001:2004.Τον Μαϊο του 2018  στα πλαίσια του στόχου Ολικής Ποιότητας της εταιρείας πιστοποιήθηκε κατά ΕΛΟΤ 1801:2008/BS OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015 και ISO 9001:2015.

Όλα τα προϊόντα έχουν σήμανση CE ενώ έχει δοκιμάσει τύπους πινάκων από όλες τις κατηγορίες, σε πιστοποιημένα εργαστήρια (ΚΔΕΠ) και εκτελεί δοκιμές σειράς σε όλα τα παραγόμενα προϊόντα της Με τους πίνακες παραδίδονται Δελτία Δοκιμών Σειράς κατά ΕΝ 61439 - 1&2 και πλήρη σχέδια AS BUILD καλωδιώσεων σε πρόγραμμα EPLAN (ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ).

Η Διοίκηση της Εταιρείας, με εισήγηση του Υπεύθυνου Διαχείρισης Ποιότητας αναλαμβάνει να αναπτύσσει, να τεκμηριώνει και να εφαρμόζει όλα τα αναγκαία μέτρα για την σωστή εγκατάσταση και την συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η εταιρεία προμηθεύεται Α ύλες από πολυεθνικές εταιρείες πρωτοπόρες στο χώρο σε τεχνογνωσία και ποιότητα, ενώ ακόμη έχει συνάψει μαζί με κάποιες από αυτές και συνεργασία εξουσιοδοτημένου κατασκευαστή πινάκων με δοκιμές τύπου (TYPE - TESTED / ARTUK PRISMA ELSTEEL).