Φ/Β πάρκο 500kW εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ Τ.Ε.Λ. Α.Ε.

Κοζάνη

Φ/Β πάρκο 500kW εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ Τ.Ε.Λ. Α.Ε.

Σύνδεση μετασχηματιστή ελαίου 20/0,4kV Dyn11 630kVA σε υπαίθριο Υ/Σ