Φ/Β πάρκο 5,9MW εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ Τ.Ε.Λ. Α.Ε.

Δομοκός

Φ/Β πάρκο 5,9MW εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ Τ.Ε.Λ. Α.Ε.

Πίνακας Μέσης Τάσης (Κύριος Υ/Σ)