Συντήρηση Υποσταθμών Μέσης Τάσης

Συντήρηση Υποσταθμών Μέσης Τάσης

Η εταιρεία στα πλαίσια τις Υποστήριξης των πελατών της ελέγχει, επιβλέπει και  συντηρεί Υποσταθμούς Μέσης Τάσης, σε ειδικά έντυπα, γίνεται ενημέρωση των εργασιών συντήρησης και καταγράφονται όλες οι  επεμβάσεις και τα συμβάντα του Υποσταθμού.